el

Προοίμιο

Η εταιρεία APPARATUS ONLINE SOLUTIONS LTD, με Αριθμό Εγγραφής HE388457 και εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Αγίας Παρασκευής 15, 2643, Εργάτες, Λευκωσία εφεξής καλούμενη για συντομία η «Πάροχος Εταιρεία» είναι αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domain name) ppissis.com.cy και ppissis.com από την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της (web site) στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες της για προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσα από τις λειτουργούσες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες ηλεκτρονικών και μη καταστημάτων, δια της ταξινόμησης και παρουσίασης των προϊόντων αυτών ανά κατηγορία, συμφερότερη από οικονομική άποψη τιμή και σημείο πώλησης.

Η Πάροχος Εταιρεία, στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας, συμφωνεί με τον αντισυμβαλλόμενό, εφεξής καλούμενο για συντομία «Προμηθευτή» να συμπεριλάβει στην κατά τα άνω ηλεκτρονική σελίδα που διατηρεί τις πληροφορίες που παρέχει ο Προμηθευτής μέσω της δικής του ηλεκτρονικής σελίδας για τα προϊόντα εμπορίας του υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Άρθρο 1

 1. Ο Προμηθευτής συναινεί και εγκρίνει την προβολή στην εμφανιζόμενη από τον διαδικτυακό τόπο (www.ppissis.com.cy) της Παρόχου Εταιρείας του συνόλου ή μέρος των προϊόντων που εκτίθενται μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος που διατηρεί στο διαδίκτυο καθώς και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν για τα προβαλλόμενα προϊόντα εμπορίας του. Παράλληλα, είναι πιθανό να προβάλλει σε ειδική ιστοσελίδα του προαναφερθέντος διαδικτυακού τόπου, η διεύθυνση και το σταθερό τηλέφωνο το οποίο έχει δηλωθεί από πλευράς του Προμηθευτή, προς ενημέρωση των καταναλωτών. Η άρνηση προβολής αυτών των πληροφοριών ή η δήλωση λανθασμένων πληροφοριών θα σημαίνει και την άμεση αναστολή της υπηρεσίας.
 2. Προκειμένου να γίνεται δεκτή η προβολή των προϊόντων του Προμηθευτή στον διαδικτυακό τόπο της Παρόχου Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει το ηλεκτρονικό κατάστημα του Προμηθευτή να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, σε αντίθετη δε περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως την παρούσα Σύμβαση:
  1. να υφίσταται ηλεκτρονικό καλάθι αγορών και δυνατότητα υποβολής παραγγελιών μέσω διαδικτύου
  2. οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος που επιβαρύνει την παραγγελία, ιδιαίτερα το κόστος των μεταφορικών, θα πρέπει να διατίθεται στην Πάροχο Εταιρεία, η οποία και θα το εμφανίζει στον τελικό καταναλωτή.
 3. Συμφωνείται ότι η παρεχόμενη υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας συνίσταται στην απλή αναμετάδοση των πληροφοριών που θα συλλέγει από την ιστοσελίδα του Προμηθευτή. Η ως άνω αναμετάδοση πραγματοποιείται υπό την έννοια ότι η ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας δεν αποτελεί την αφετηρία μετάδοσης των εν λόγω πληροφοριών, αλλά το μέσο πρόσβασης σε αυτές με τη δημιουργία συνδέσμου (link) προς τον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο του Προμηθευτή.
 4. Συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ορθότητας της πληροφορίας που παρέχεται από τον Προμηθευτή, με σκοπό την σωστή πληροφόρηση των χρηστών της Παρόχου Εταιρείας και την αποφυγή λαθών που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του. Για τον σκοπό αυτό, η Πάροχος Εταιρεία δύναται να ενημερώνει τον Προμηθευτή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων για τις διορθώσεις ή προσθήκες επί της παρεχόμενης από αυτόν πληροφορίας, με παράλληλη προσωρινή ή και οριστική απόκρυψη των προϊόντων του Προμηθευτή έως την διόρθωση ή προσθήκη των απαιτούμενων πληροφοριών. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τα προβαλλόμενα στην ιστοσελίδα της προϊόντα από το σύνολο των προϊόντων που της αποστέλλει με ηλεκτρονικό τρόπο ο Προμηθευτής, διατηρώντας το δικαίωμα να αποκλείσει την εμφάνιση προϊόντων τα οποία, κατά την κρίση της, είναι απαρχαιωμένα, δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, δεν συνάδουν με το είδος των προϊόντων που προβάλλονται στη σελίδα ή απαιτούν ιδιαίτερη εργασία για την ταξινόμησή τους.
 5. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει πιθανά λάθη στην προβολή των προϊόντων του.

Άρθρο 2

 1. Η παρεχόμενη υπηρεσία από την Πάροχο Εταιρεία, όπως αυτή εξειδικεύεται στους παρόντες Όρους, συμφωνείται για χρονική διάρκεια που συμφωνείται μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Προμηθευτή. Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου, τα προϊόντα του προμηθευτή αφαιρούνται αυτόματα από τον ιστότοπο www.ppissis.com.cy, εκτός και αν τα μέρη έχουν προχωρήσει σε ανανέωση της συνεργασίας τους.
 2. Ο Προμηθευτής ρητώς δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν μέρει, τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Παρόχου Εταιρείας.

Άρθρο 3

 1. Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόμενης υπηρεσίας υποχρεούται όπως απέχει:
  1. Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτή, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προβάλλει, τη διαθεσιμότητα και την προσφερόμενη τιμή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ μέρους του Προμηθευτή αποστολή στην Πάροχο Εταιρεία για προβολή μέσω της ιστοσελίδας της, πληροφοριών για προϊόντα μεταχειρισμένα, προϊόντα bad stock, με άγνωστη διαθεσιμότητα, εξαντλημένα, ή/και απαρχαιωμένα.
  2. Από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόμενο και μορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτή υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του.
  3. Από την εφαρμογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην εμπορική δραστηριότητα των υπολοίπων χρηστών της παρεχόμενης υπηρεσίας από την Πάροχο Εταιρεία.
  4. Από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming κλπ.) καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους χρήστες – μέλη της Παρόχου Εταιρείας.
 2. Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από τον Νόμο 156(Ι)/2004 και Τροποποιητικό Ν.97(Ι)2007 σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.
 3. Σε περίπτωση που γίνει γνωστή στην Πάροχο Εταιρεία η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται όπως διακόψει άμεσα την παρεχόμενη προς τον Προμηθευτή υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, γνωστοποιούμενη με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, προσωρινά με ελάχιστη διάρκεια διακοπής το διάστημα των 24 ωρών και μέχρι την συμμόρφωση του με τους όρους του παρόντος με την επιφύλαξη της οριστικής και αζημίως για την Πάροχο Εταιρεία διαγραφής του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας της, προϊόντων και επιχειρήσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του με τους όρους του παρόντος ή/και κατ' επανάληψη παραβίασης τους.

Άρθρο 4

 1. Συμφωνείται ότι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των πληροφοριών του Προμηθευτή στη βάση δεδομένων της Παρόχου Εταιρείας θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την ημέρα αυτόματα από τις 00:00 έως και της 09:30. Η Πάροχος Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για διαφορές στο περιεχόμενο που οφείλονται είτε σε τροποποιήσεις του Προμηθευτή που πραγματοποιήθηκαν μετά την ώρα της ενημέρωσης από την Πάροχο Εταιρεία είτε σε αδυναμία ενημέρωσης του περιεχομένου οφειλόμενη σε βλάβη της λειτουργίας του εξοπλισμού του Προμηθευτή.
 2. Σε περίπτωση οριστικής ή/και προσωρινής διαγραφής του Προμηθευτή από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας, προϊόντων και επιχειρήσεων, ένεκα παράβασης των όρων του παρόντος, καθώς και στην περίπτωση ανάκλησης της παρεχόμενης με το παρόν συναίνεσής του, δεν επιστρέφεται προς αυτόν το καταβληθέν ποσό αμοιβής που θα αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο για την οποία δεν θα κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής.
 3. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας, συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο Προμηθευτής εκ του λόγου αυτού. Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόμενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτό των τριών (3) μηνών, τότε ο Προμηθευτής δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει τη διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας.
 4. Στην περίπτωση που η λειτουργία του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας εμφανίσει δυσλειτουργία, οφειλόμενη σε βλάβη της λειτουργίας του εξοπλισμού του Προμηθευτή με αποτέλεσμα την μη ορθή εμφάνιση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει εγγράφως τον Προμηθευτή και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης από τον Προμηθευτή. Στην προκειμένη περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας του Προμηθευτή, αλλά ούτε και υποχρεούται στην επιστροφή του καταβληθέντος συμβατικού ως άνω τιμήματος για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που ο Προμηθευτής δεν χρησιμοποιεί την παρεχόμενη υπηρεσία για λόγους που ανάγονται στη σφαίρα της δικής του ευθύνης.

Άρθρο 5

 1. Η Πάροχος Εταιρεία διαθέτει προς όσους Προμηθευτές το επιθυμούν, τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικού χώρου για την καταχώρηση, προβολή και διάθεση των προϊόντων τους (στο εξής καλούμενα "ppissis-stores").
 2. Στον ειδικό χώρο των ppissis-stores κάθε Προμηθευτής μπορεί να καταχωρεί, να επεξεργάζεται και να πωλεί προϊόντα.
 3. Η καταχώρηση προϊόντων από μεριάς του Προμηθευτή στο χώρο των ppissis-stores συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας.
 4. Ο Προμηθευτής φέρει την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα των προβαλλόμενων στοιχείων των προϊόντων, την πραγματική αποτύπωση του διαθέσιμου αποθέματος και την μη παραπλανητική ανάρτηση των τιμών των προϊόντων.
 5. Για την επίτευξη των σκοπών του Προμηθευτή, η Πάροχος Εταιρεία θα του παρέχει ειδικό χώρο διαχείρισης του ppissis-store, από τον οποίο θα διαχειρίζεται το σύνολο της παρουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, των στοιχείων της εταιρείας, των στοιχείων επικοινωνίας κλπ.
 6. Δυνατότητα λειτουργίας ppissis-store έχουν μόνο νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. και συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Ο Προμηθευτής αποδέχεται να καταβάλει το χρηματικό αντίτιμο της συνδρομής προς την Πάροχο Εταιρεία, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία, εκτός και αν έχει υπάρξει διαφορετική μεταξύ τους συμφωνία.
 8. Ο Προμηθευτής αποδέχεται να μην συμμετάσχει σε ανταγωνιστικές προς το ppissis.com.cy πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών σύγκρισης τιμών, ή/και δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος, με έδρα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή/και δραστηριοποίηση πρωτίστως εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 9. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προβολή προϊόντων, ή/και του συνόλου ενός καταστήματος υπό τη μορφή των ppissis-stores, εφόσον διαπιστωθεί η παραβίαση ενός από τους υφιστάμενους Όρους Χρήσης.

Άρθρο 6

 1. Στις περιπτώσεις λειτουργίας ppissis-stores η Πάροχος Εταιρεία διαμεσολαβεί μεταξύ καταναλωτή και του Προμηθευτή-κατόχου ppissis-store.
 2. Η Πάροχος Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την αποστολή της παραγγελίας. Μόνος αρμόδιος επί του ζητήματος είναι ο Προμηθευτής.
 3. Η Πάροχος Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες, ή ζημία που θα προκληθεί στον καταναλωτή με υπαιτιότητα προϊόντος που προμηθεύτηκε από τον Προμηθευτή, μέσω της πλατφόρμας των ppissis-stores.
 4. Ο Προμηθευτής είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζητήματα αποστολής προϊόντων, επιστροφών και αποζημιώσεων, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
 5. Για την αμεσότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, με την ολοκλήρωση της παραγγελίας στην πλατφόρμα των ppissis-stores ο Προμηθευτής θα ενημερώνεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή/και γραπτού μηνύματος σχετικά με την ληφθείσα παραγγελία.
 6. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει ως μόνος αρμόδιος την προετοιμασία και αποστολή της παραγγελίας στον τελικό καταναλωτή, με τον τρόπο που ο δεύτερος έχει υποδείξει και εντός των χρονικών ορίων που ο Προμηθευτής έχει αναρτήσει στο χώρο των ppissis-stores.
 7. Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι δεν θα αναρτήσει προϊόν, του οποίου η εμπορία απαγορεύεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον χώρο των ppissis-stores. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις:
  • Προϊόντα που δεν έχουν εισαχθεί νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία
  • Αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά και τρόφιμα
  • Μη νόμιμα αντίγραφα προϊόντων που προστατεύονται από Πνευματική Ιδιοκτησία
  • Φαρμακευτικές ουσίες και ναρκωτικά
  • Όπλα και πυρομαχικά
  • Προϊόντα σχετιζόμενα με πορνογραφία
  • Προϊόντα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και το ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας